جلسه مشترک امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان جهاد دانشگاهی و شتاب‌دهنده ستاک

۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۶ ۴
جلسه مشترک امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان جهاد دانشگاهی و شتاب‌دهنده ستاک
جلسه مشترک امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان جهاد دانشگاهی و شتاب‌دهنده ستاک
جلسه مشترک امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان جهاد دانشگاهی و شتاب‌دهنده ستاک